Naslovnica

IZBOR IZ ČLANAKA O PASMINAMA PASA

njemacki_boxer6
vucji-spic.jpg
sibirski haski.jpg
cane_corso_italiano.jpg
finsko-laponski-pas.jpg
entelbuski_planinski_pas4
slovacki_pastirski_pas6.jpg
dandie_dinmont_terijer2
pirinejski_ovcar_dugodlaki7


 

djecak_sa_psom.jpg

 
Dje­ca že­le sr­cem, pa ta­ko za­že­le po­klon ko­ji im je li­jep po bo­ji, ve­li­či­ni ili jer ga ima nji­ho­va pri­ja­te­lji­ca ili pri­ja­telj, a čak je i po­gled na su­sje­do­vog psi­ća do­vo­ljan po­vod za ­istu že­lju. Ta­da dje­ca ne ra­zmišlja­ju o oba­ve­za­ma ko­je no­si sva­ka ži­vo­ti­nji­ca. Oni že­le pri­ja­te­lja za ­igru i ne­ko­ga ko­me će po­sve­ći­va­ti svo­ju pa­žnju i ni­je za oče­ki­va­ti da bu­du svje­sni ta­kve oba­ve­ze.

Tu se ja­vlja ulo­ga ro­di­te­lja. Oni mo­ra­ju zre­lo ra­zmi­sli­ti, že­le li pre­u­ze­ti bri­gu o no­vom čla­nu obi­te­lji. Ro­di­te­lji ni­ka­ko ne bi smje­li po­pu­sti­ti že­lja­ma dje­te­ta, uko­li­ko i sa­mi ne že­le lju­bim­ca. Pa ako se na kon­cu ipak odlu­če ispu­ni­ti dje­te­tu tu bo­ži­ćnu že­lju, va­žno je da zna­ju u što se upušta­ju, te da se do­bro ra­spi­ta­ju o na­vi­ka­ma i  po­tre­ba­ma ma­log po­klon­či­ća.

Ve­li­ku bli­skost di­je­te mo­že ostva­ri­ti i s ku­ni­ćem ili za­mor­cem, ko­ji su ma­nje za­htje­vni i tra­že ma­nje bri­ge od psa. Ku­ni­ća mo­že­te pušta­ti po sta­nu, dra­ga­ti, na ru­ku hra­ni­ti... a uz­vra­ti­t će vam ve­se­lim ska­ku­ta­njem i opušte­nim dri­je­ma­njem u kri­lu.

Za vo­de­ne že­lje naj­lakše je iza­bra­ti ri­bi­cu. Hla­dno­vo­dne ri­bi­ce otpor­ni­je su i je­dno­sta­vni­je za bri­gu, za ra­zli­ku od to­plo­vo­dnih ko­je su za­htje­vni­je, ali i egzo­ti­čni­je i oku ­ljepše.

Vo­de­ne kor­nja­če
izi­sku­ju re­do­vi­to mi­je­nja­nje vo­de. Mo­gu na­ra­sti i do 30 cm, sto­ga tre­ba obra­ti­ti po­zor­nost da im se omo­gu­ći ade­kva­tna ve­li­či­na ži­vo­tnog pro­sto­ra.

Bez obzi­ra ko­jeg lju­bim­ca oda­brali dje­te­tu, kre­ni­te s pre­tpo­stav­kom da ga na­ba­vlja­te se­bi, jer će ­ipak ve­ći dio bri­ge bi­ti na va­ma. Na kon­cu, ni­je fer na­ba­vi­ti za­htje­vnog lju­bim­ca i on­da oče­ki­va­ti da će ga di­je­te izvo­di­ti dva pu­ta dne­vno. Ono je ­ipak di­je­te i nje­go­ve su že­lje uvi­jek ve­će od mo­gu­ćno­sti. Sa­mo za­je­dni­čka  že­lja i in­for­mi­ra­nje o po­tre­ba­ma lju­bim­ca, mo­že spri­je­či­ti da ­sjaj ovo­go­diš­njeg bo­ži­ćnog po­klo­na ne ­završi kao sta­ti­sti­ka odba­če­nih.

 

Ljubav prema psima nije nasljedna osobina

Če­sto se pi­ta­mo ka­da i ko­me na­ba­vi­ti ku­ćnog lju­bim­ca-psa i do­ve­sti ga u ku­ću.

Ne­ki ro­di­te­lji mo­gu mi­sli­ti da pas mo­že slu­ži­ti kao ču­var nji­ho­va dje­te­ta. No, po­ne­kad, pas mo­že u dje­čjim ru­ka­ma po­sta­ti opa­sno oru­žje od ko­jeg stra­da ili ne­du­žna oso­ba, ma­čka ili sam pas. Opa­sno­sti su to ve­će ako ro­di­te­lji pu­ste di­je­te u š­etnju sa­mo sa ­psom, bez nad­zo­ra sta­ri­je oso­be, mi­sle­ći ka­ko će ih pas zašti­ti­ti od ­svih ne­u­go­dno­sti i opa­sno­sti ko­je vre­ba­ju na uli­ci. Ta­ko­đer će mno­gi ro­di­te­lji po­mi­sli­ti da su dje­te­tu osi­gu­ra­li odgo­va­ra­ju­će društvo, ako ga po do­la­sku u sta­nu do­če­ka ve­se­li pas spre­man na dru­že­nje.  Če­sto se na­ba­vlja pas da bi se di­je­te mo­ti­vi­ra­lo za izla­zak na ­svjež ­zrak i š­etnju, da ba­rem na kra­tko izro­ni iz kru­ga te­le­vi­zij­skih ka­na­la ili mo­ni­to­ra ra­ču­na­la. Me­đu­tim, ni­je uvi­jek sve ja­ko ide­al­no. Po­ne­kad će di­je­te, kao i ne­za­ni­mlji­vu igra­čku na­kon po­če­tnog oduševlje­nja, po­že­lje­ti na ne­ko vri­je­me po­spre­mi­ti ­svog psa u ku­ti­ju, pa u po­drum.

Ako je ri­ječ o dje­te­tu ko­je više vo­li te­le­vi­zij­ski ­ekran od bi­lo ka­kvog izle­ta u pri­ro­du ili bi­lo ko­je ži­vo­ti­nje, ako se ne ra­du­je fi­zi­čkoj akti­vno­sti, ro­di­te­lji se mo­ra­ju za­pi­ta­ti što či­ni­ti u ta­kvoj si­tu­a­ci­ji. Ma­lo je vje­ro­ja­tno da je pas u sta­nju pro­mi­je­ni­ti ta­kvu vr­stu po­naš­anja. Pas je pi­ta­nje sklo­no­sti i izbo­ra. Di­je­te mo­ra ima­ti to pra­vo da ne že­li psa, a na ža­lost ima ro­di­te­lja ko­ji to ne mo­gu pri­hva­ti­ti. Uvje­re­ni su da je pas u ku­ći za do­bro­bit dje­te­ta, ku­pe je­dnog psi­ća pa se na­da­ju da će ga di­je­te s vre­me­nom za­vo­lje­ti i pro­mi­je­ni­ti se. Mo­že ro­di­telj mi­sli­ti da či­ni pe­da­gošku uslu­gu ­svom dje­te­tu. Po­ne­kad se po­kla­nja­njem psa ne­ri­je­tko kom­pen­zi­ra­ju ne­ki pro­pu­sti, ne­do­volj­na po­zor­nost i dru­že­nje.

PO­ZOR! Lju­bav pre­ma psi­ma ni­je na­slje­dna! I po­če­tna že­lja za ­psom mo­že br­zo spla­snu­ti, kao i oduševlje­nje za svi­ra­njem kla­vi­ra.

Ka­ko ro­di­telj mo­že zna­ti da će po­če­tno oduševlje­nje dje­te­ta za ­psom osta­ti traj­na lju­bav? Naš je sa­vjet - ne­moj­te žu­ri­ti. Sna­žna že­lja ne­ri­je­tko br­zo i spla­sne, za­mi­je­ne je dru­ge že­lje, ili je­dno­sta­vno pa­dne u za­bo­rav.  Bi­lo bi do­bro da ro­di­te­lji po­sta­ve pi­ta­nja: Ka­ko se di­je­te sje­ti­lo na­ba­vi­ti psa? Po­zna­je li di­je­te ne­kog psa, ili se že­lja ja­vi­la na­kon cr­ti­ća "101 dal­ma­ti­nac"? Je li ozbi­ljan nje­gov in­te­res pre­ma psu ili ži­vim bi­ći­ma opće­ni­to? Či­ta li sa za­ni­ma­njem pri­če o psi­ma ili ča­so­pi­se na­mi­je­nje­ne lju­bi­te­lji­ma pa­sa? Ka­ko re­a­gi­ra kad vi­di psa na uli­ci? Ra­zgo­va­ra li ra­do s vla­sni­ci­ma pa­sa ko­je sre­tne na uli­ci? Bo­ji li se psa i ka­ko se po­naša ako ne­ki od ­njih za­la­je ili za­re­ži? Ako je po­tvr­dan odgo­vor na ve­ći­nu ­ovih pi­ta­nja, mo­že­mo re­ći da di­je­te za­i­sta že­li psa. Tad je na pra­vom pu­tu da po­sta­ne istin­ski lju­bi­telj pa­sa. Ra­zgo­va­raj­te sa svo­jim dje­te­tom pri­je bi­lo ko­je odlu­ke, upo­znaj­te ga s odgo­vor­nošću pre­ma ku­ćnom lju­bim­cu. Odgo­vor­nost za ku­ćne lju­bim­ce uvi­jek sno­si ro­di­telj, di­je­te ni­kad.
 

IZBOR IZ SAVJETA VETERINARA

upala-gusterace-malaUpala gušterače kod psa


Pankreatitis ili upala gušterače vrlo je ozbiljno oboljenje, posebice u akutnom obliku. Uzroci su različiti, a jedan od najčešćih je nepravilna prehrana

Opširnije
apetit2-malaApetit


Nije potrebno odmah dignuti uzbunu ako je pas preskočio jedan obrok. Treba uvesti potpuni post od 24 sata i nakon toga psu ponovno ponuditi hranu. Ukoliko i tada odbije obrok, posjet veterinaru će biti neophodan

Opširnije
kontracepcija-i-sterilizacija-malaKontracepcija i sterilizacija
Pri pregledu psa na obaveznom cijepljenju veterinar će svakog vlasnika individualno savjetovati kada bi bilo najbolje izvršiti sterilizaciju
Opširnije
sterilizacija-i-kastracija-malaSterilizacija i kastracija psa


Kastrirane ženke će se udebljati samo onda kada su hranjene ad libitum (koliko žele), a ako im se kontrolira prehrana i ako redovito vježbaju neće se udebljati

Opširnije
opasni-psi-malaSuzni aparat
Kod brahicefaličnih pasa kao što su buldog, bokser, pekinezer, mops, shih-tzu i slični, suzonosni kanal je vrlo kratak, pa se suze ponekad izlučuju u grlo, a ne u nosni hodnik
Opširnije
rezanje-noktiju-malaRezanje noktiju

Nakon korekcije dužine nokta škarama, preporučujemo blago turpijanje nokta, naravno, ukoliko pas ima toliko strpljenja. Nakon škara, nokat ponekad ostane oštar, a turpijanjem se to značajno ublaži Opširnije

kupnja-psa-od-uzgajivaca-malaNabava pasa kod profesionalnih uzgajivača


Sa štenetom dobivate kupoprodajni ugovor, koji vas na štošta obvezuje, dobivate i niz besplatnih savjeta i uputa za brigu o štenetu te fotografije mame, tate, stričeva, ujaka, djedova i pradjedova godinama unatrag Opširnije

trovanje-antifrizom-malaTrovanje antifrizom


Antifriz je vrlo otrovan, a do trovanja dolazi zbog toga što je sladak i psi će ga rado polizati s poda ili drugog mjesta na kojem im je dostupan

Opširnije
pododermatitis-malaPododermatitis pasa


Pododermatitis pasa podrazumijeva upalne procese na šapicama koji mogu biti lokalizirani na mekušima, u interdigitalnom području (između prstiju) ili na korijenu nokta . Opširnije

ocna-mrena-kod-psa-malaOčna mrena kod pasa
Kasno pojavljivanje mrene otežava istrebljenje ovog oboljenja, jer su bolesni psi nerijetko već dali potomke i na njih prenijeli predispoziciju za mrenu
Opširnije
pupcana-kila-malaPupčane kile kod štenadi


Pupčana kila kod štenadi izgleda kao malena loptica na sredini trbuha. Na dodir je obično mekana i nije bolna

Opširnije
stenci-malaŠtenci
Postotak mladunčadi koja ugine u prva četiri tjedna života varira od 9 do 26%, a najveća je smrtnost mladunčadi u prvom tjednu života
Opširnije
kolaps-dusnika-malaKolaps dušnika
Psi kod kojih se razvije kolaps dušnika obično su predebeli i često imaju istovremeno prisutne i probleme sa srcem
Opširnije
gusjenice-malaOpasne gusjenice
Borov prelac radi gnijezda na borovima, iz kojih se liježu gusjenice koje se onda spuštaju na tlo i formiraju kolone prije nego što će se zakukuljiti
Opširnije
cijepljenje-stenadi-malaCijepljenja štenadi


Trokratno cijepljenje štenadi jest cijepljenje protiv važnijih infektivnih bolesti pasa od kojih neke u slučaju obolijevanja imaju visoku stopu smrtnosti Opširnije

trakavica-u-tijelu-psa-malaTrakavice u tijelu pasa


Ponekad vlasnici uoče bijele članke koji se još uvijek miču te ih najčešće opisuju kao crviće, a ponekad pronalaze već sasušene članke, koji tada poprime žućkastu boju

Opširnije
upaljene-sape-malaUpaljene šapice kod pasa


Uzroci ovog problema su različiti iako promjene, bez obzira na uzrok, izgledaju jednako. Šape su izložene mnogim štetnim utjecajima okoline i to prednje šapice više nego stražnje

Opširnije
spolno-prenosive-bolesti-malaSpolno prenosive bolesti


Pozitivne pse trebalo bi kastrirati i izolirati od drugih pasa, jer, iako su kastrirani i dalje su izvor infekcije Opširnije

jednog-ili-dva-psa-malaJednog ili dva psa?


Kad imate mužjaka i ženku, prilično ste ograničeni u druženju s drugim psima, osobito ako se radi o psima koji su skloni istospolnoj agresiji Opširnije

vitamini-malaVitamini
Gotova hrana za kućne ljubimce sadrži dovoljne količine vitamina i minerala te ih nije potrebno dodavati zdravom psu koji jede takvu hranu
Opširnije

POPULARNI ČLANCI

Ime za Vašeg psa Ova lista će, nadamo se, biti vrijedna pomoć pri izboru imena Vašem psu za sve one koji nemaju ideje, ili jednostavno žele bez previše muke naći ime koje je najprikladnije upravo za njihovog psa. Opširnije
border-collie6Top 10 najpametnijih pasmina na svijetu


Koje su najpametnije pasmine na svijetu? Svi mi volimo naše pse i većina nas vjeruje kako je naš vlastiti pas sigurno najpametniji od svih.

Opširnije
najbolji-cuvariTop 10 najboljih čuvara


Zamolili smo 14 stručnjaka za odgoj pasa (uključujući policijske i vojne trenere) da sastave listu 10 najboljih čuvarskih pasmina. Tijekom svoje procjene uzeli su u razmatranje ne samo temperament i fizičku snagu psa, već i njegovu hrabrost, odanost i podnošenje boli.

Opširnije