Naslovnica

IZBOR IZ ČLANAKA O PASMINAMA PASA

akita-naslovna-mala
njemacki_lovni_terijer3.jpg
podhalanski_ovcar4
tajlandski-ricbek.jpg
kerry_blue_terijer
sarplaninac8.jpg
australian-shepherd-mala
danski_pas5.jpg
bullmastiff7


 

djecak_sa_psom.jpg

 
Dje­ca že­le sr­cem, pa ta­ko za­že­le po­klon ko­ji im je li­jep po bo­ji, ve­li­či­ni ili jer ga ima nji­ho­va pri­ja­te­lji­ca ili pri­ja­telj, a čak je i po­gled na su­sje­do­vog psi­ća do­vo­ljan po­vod za ­istu že­lju. Ta­da dje­ca ne ra­zmišlja­ju o oba­ve­za­ma ko­je no­si sva­ka ži­vo­ti­nji­ca. Oni že­le pri­ja­te­lja za ­igru i ne­ko­ga ko­me će po­sve­ći­va­ti svo­ju pa­žnju i ni­je za oče­ki­va­ti da bu­du svje­sni ta­kve oba­ve­ze.

Tu se ja­vlja ulo­ga ro­di­te­lja. Oni mo­ra­ju zre­lo ra­zmi­sli­ti, že­le li pre­u­ze­ti bri­gu o no­vom čla­nu obi­te­lji. Ro­di­te­lji ni­ka­ko ne bi smje­li po­pu­sti­ti že­lja­ma dje­te­ta, uko­li­ko i sa­mi ne že­le lju­bim­ca. Pa ako se na kon­cu ipak odlu­če ispu­ni­ti dje­te­tu tu bo­ži­ćnu že­lju, va­žno je da zna­ju u što se upušta­ju, te da se do­bro ra­spi­ta­ju o na­vi­ka­ma i  po­tre­ba­ma ma­log po­klon­či­ća.

Ve­li­ku bli­skost di­je­te mo­že ostva­ri­ti i s ku­ni­ćem ili za­mor­cem, ko­ji su ma­nje za­htje­vni i tra­že ma­nje bri­ge od psa. Ku­ni­ća mo­že­te pušta­ti po sta­nu, dra­ga­ti, na ru­ku hra­ni­ti... a uz­vra­ti­t će vam ve­se­lim ska­ku­ta­njem i opušte­nim dri­je­ma­njem u kri­lu.

Za vo­de­ne že­lje naj­lakše je iza­bra­ti ri­bi­cu. Hla­dno­vo­dne ri­bi­ce otpor­ni­je su i je­dno­sta­vni­je za bri­gu, za ra­zli­ku od to­plo­vo­dnih ko­je su za­htje­vni­je, ali i egzo­ti­čni­je i oku ­ljepše.

Vo­de­ne kor­nja­če
izi­sku­ju re­do­vi­to mi­je­nja­nje vo­de. Mo­gu na­ra­sti i do 30 cm, sto­ga tre­ba obra­ti­ti po­zor­nost da im se omo­gu­ći ade­kva­tna ve­li­či­na ži­vo­tnog pro­sto­ra.

Bez obzi­ra ko­jeg lju­bim­ca oda­brali dje­te­tu, kre­ni­te s pre­tpo­stav­kom da ga na­ba­vlja­te se­bi, jer će ­ipak ve­ći dio bri­ge bi­ti na va­ma. Na kon­cu, ni­je fer na­ba­vi­ti za­htje­vnog lju­bim­ca i on­da oče­ki­va­ti da će ga di­je­te izvo­di­ti dva pu­ta dne­vno. Ono je ­ipak di­je­te i nje­go­ve su že­lje uvi­jek ve­će od mo­gu­ćno­sti. Sa­mo za­je­dni­čka  že­lja i in­for­mi­ra­nje o po­tre­ba­ma lju­bim­ca, mo­že spri­je­či­ti da ­sjaj ovo­go­diš­njeg bo­ži­ćnog po­klo­na ne ­završi kao sta­ti­sti­ka odba­če­nih.

 

Ljubav prema psima nije nasljedna osobina

Če­sto se pi­ta­mo ka­da i ko­me na­ba­vi­ti ku­ćnog lju­bim­ca-psa i do­ve­sti ga u ku­ću.

Ne­ki ro­di­te­lji mo­gu mi­sli­ti da pas mo­že slu­ži­ti kao ču­var nji­ho­va dje­te­ta. No, po­ne­kad, pas mo­že u dje­čjim ru­ka­ma po­sta­ti opa­sno oru­žje od ko­jeg stra­da ili ne­du­žna oso­ba, ma­čka ili sam pas. Opa­sno­sti su to ve­će ako ro­di­te­lji pu­ste di­je­te u š­etnju sa­mo sa ­psom, bez nad­zo­ra sta­ri­je oso­be, mi­sle­ći ka­ko će ih pas zašti­ti­ti od ­svih ne­u­go­dno­sti i opa­sno­sti ko­je vre­ba­ju na uli­ci. Ta­ko­đer će mno­gi ro­di­te­lji po­mi­sli­ti da su dje­te­tu osi­gu­ra­li odgo­va­ra­ju­će društvo, ako ga po do­la­sku u sta­nu do­če­ka ve­se­li pas spre­man na dru­že­nje.  Če­sto se na­ba­vlja pas da bi se di­je­te mo­ti­vi­ra­lo za izla­zak na ­svjež ­zrak i š­etnju, da ba­rem na kra­tko izro­ni iz kru­ga te­le­vi­zij­skih ka­na­la ili mo­ni­to­ra ra­ču­na­la. Me­đu­tim, ni­je uvi­jek sve ja­ko ide­al­no. Po­ne­kad će di­je­te, kao i ne­za­ni­mlji­vu igra­čku na­kon po­če­tnog oduševlje­nja, po­že­lje­ti na ne­ko vri­je­me po­spre­mi­ti ­svog psa u ku­ti­ju, pa u po­drum.

Ako je ri­ječ o dje­te­tu ko­je više vo­li te­le­vi­zij­ski ­ekran od bi­lo ka­kvog izle­ta u pri­ro­du ili bi­lo ko­je ži­vo­ti­nje, ako se ne ra­du­je fi­zi­čkoj akti­vno­sti, ro­di­te­lji se mo­ra­ju za­pi­ta­ti što či­ni­ti u ta­kvoj si­tu­a­ci­ji. Ma­lo je vje­ro­ja­tno da je pas u sta­nju pro­mi­je­ni­ti ta­kvu vr­stu po­naš­anja. Pas je pi­ta­nje sklo­no­sti i izbo­ra. Di­je­te mo­ra ima­ti to pra­vo da ne že­li psa, a na ža­lost ima ro­di­te­lja ko­ji to ne mo­gu pri­hva­ti­ti. Uvje­re­ni su da je pas u ku­ći za do­bro­bit dje­te­ta, ku­pe je­dnog psi­ća pa se na­da­ju da će ga di­je­te s vre­me­nom za­vo­lje­ti i pro­mi­je­ni­ti se. Mo­že ro­di­telj mi­sli­ti da či­ni pe­da­gošku uslu­gu ­svom dje­te­tu. Po­ne­kad se po­kla­nja­njem psa ne­ri­je­tko kom­pen­zi­ra­ju ne­ki pro­pu­sti, ne­do­volj­na po­zor­nost i dru­že­nje.

PO­ZOR! Lju­bav pre­ma psi­ma ni­je na­slje­dna! I po­če­tna že­lja za ­psom mo­že br­zo spla­snu­ti, kao i oduševlje­nje za svi­ra­njem kla­vi­ra.

Ka­ko ro­di­telj mo­že zna­ti da će po­če­tno oduševlje­nje dje­te­ta za ­psom osta­ti traj­na lju­bav? Naš je sa­vjet - ne­moj­te žu­ri­ti. Sna­žna že­lja ne­ri­je­tko br­zo i spla­sne, za­mi­je­ne je dru­ge že­lje, ili je­dno­sta­vno pa­dne u za­bo­rav.  Bi­lo bi do­bro da ro­di­te­lji po­sta­ve pi­ta­nja: Ka­ko se di­je­te sje­ti­lo na­ba­vi­ti psa? Po­zna­je li di­je­te ne­kog psa, ili se že­lja ja­vi­la na­kon cr­ti­ća "101 dal­ma­ti­nac"? Je li ozbi­ljan nje­gov in­te­res pre­ma psu ili ži­vim bi­ći­ma opće­ni­to? Či­ta li sa za­ni­ma­njem pri­če o psi­ma ili ča­so­pi­se na­mi­je­nje­ne lju­bi­te­lji­ma pa­sa? Ka­ko re­a­gi­ra kad vi­di psa na uli­ci? Ra­zgo­va­ra li ra­do s vla­sni­ci­ma pa­sa ko­je sre­tne na uli­ci? Bo­ji li se psa i ka­ko se po­naša ako ne­ki od ­njih za­la­je ili za­re­ži? Ako je po­tvr­dan odgo­vor na ve­ći­nu ­ovih pi­ta­nja, mo­že­mo re­ći da di­je­te za­i­sta že­li psa. Tad je na pra­vom pu­tu da po­sta­ne istin­ski lju­bi­telj pa­sa. Ra­zgo­va­raj­te sa svo­jim dje­te­tom pri­je bi­lo ko­je odlu­ke, upo­znaj­te ga s odgo­vor­nošću pre­ma ku­ćnom lju­bim­cu. Odgo­vor­nost za ku­ćne lju­bim­ce uvi­jek sno­si ro­di­telj, di­je­te ni­kad.
 

IZBOR IZ SAVJETA VETERINARA

upala-gusterace-malaUpala gušterače kod psa


Pankreatitis ili upala gušterače vrlo je ozbiljno oboljenje, posebice u akutnom obliku. Uzroci su različiti, a jedan od najčešćih je nepravilna prehrana

Opširnije
gusjenice-malaOpasne gusjenice
Borov prelac radi gnijezda na borovima, iz kojih se liježu gusjenice koje se onda spuštaju na tlo i formiraju kolone prije nego što će se zakukuljiti
Opširnije
krv-u-mokraci-malaKrv u mokraći psa


Obratite pažnju na to pojavljuje li se krv samo na početku ili samo na kraju mokrenja, je li mokrenje za psa bolno, mokri li pas uobičajeno ili mokri učestalo i u kapima

Opširnije
vitamini-malaVitamini
Gotova hrana za kućne ljubimce sadrži dovoljne količine vitamina i minerala te ih nije potrebno dodavati zdravom psu koji jede takvu hranu
Opširnije
zagriz-kod-pasa-malaZagriz kod pasa


Ponekad već kod štenadi od 8 tjedana vidimo da rast gornje i donje vilice nije pravilan. Tako se može dogoditi da donji očnjaci naprave rupe u nepcu ili da su donji sjekutići daleko ispred gornjih

Opširnije
babezioza-malaBolesti koje prenose krpelji - Babezioza
Prvi simptomi koje vlasnici primijete su bezvoljnost te odbijanje hrane
Opširnije
bjezanje-pasa-malaBježanje od kuće


Većina ljudi pogriješi jer misle da će štene kroz odrastanje shvatiti da ne treba bježati od kuće, no, događa se upravo suprotno jer je pas sve hrabriji Opširnije

suzivot-sa-psima-malaSuživot s psima


Na nama, vlasnicima pasa, je da pokažemo svojim ponašanjem da nas ne treba osuđivati i da je suživot s našim psima nešto što nas obogaćuje i čini nam život kvalitetnijim

Opširnije
pupcana-kila-malaPupčane kile kod štenadi


Pupčana kila kod štenadi izgleda kao malena loptica na sredini trbuha. Na dodir je obično mekana i nije bolna

Opširnije
ljecenje-ekcema-malaLiječenje vlažnog ekcema
Prekidanje kruga "svrbež-češanje-još jači svrbež" od presudne je važnosti u terapiji hot spota
Opširnije
spolni-ciklus-kuje-malaSpolni ciklusi kuje


Ukoliko razmišljate o sterilizaciji vaše kujice, naša je preporuka da to obavite prije prvog tjeranja, dakle već u dobi od 5 mjeseci

Opširnije
gusenje-malaGušenje
Ogrlice mogu biti vrlo opasne, posebno ako ih stavite maci koja ide van ili psu koji je u dvorištu sam bez kontrole
Opširnije
ampule-za-krpelje-malaAmpule za zaštitu od krpelja
Toplo i vlažno proljetno vrijeme ujedno je i vrijeme kada počinju problemi s krpeljima.
Opširnije
spolni-ciklus-kuje-malaSpolni ciklus kuje


Ukoliko razmišljate o sterilizaciji vaše kujice, naša je preporuka da to obavite prije prvog tjeranja, dakle već u dobi od 5 mjeseci

Opširnije
seboreja-malaKožne bolesti - seboreja
Primarnom seborejom nazivamo onu kojoj zapravo ne znamo pravi uzrok. Radi se o nasljednom oboljenju kod kojeg su stanice epiderme, lojne žlijezde i stanice u dlačnimfolikulima pretjerano aktivne
Opširnije
upaljene-sape-malaUpaljene šapice kod pasa


Uzroci ovog problema su različiti iako promjene, bez obzira na uzrok, izgledaju jednako. Šape su izložene mnogim štetnim utjecajima okoline i to prednje šapice više nego stražnje

Opširnije
Gliste kod pasa


Infestacija glistama može izazvati vrlo jaku pneumoniju, povraćanje, proljev, a kad se radi o vrlo velikom broju nametnika i mehaničku opstrukciju crijeva.

Opširnije
mrlje-na-svijetloj-dlaci-malaMrlje na dlaci kod svijetlih pasa


Na pojavu mrlja utječe razvoj bakterija i gljivica koje se ponekad pojavljuju u dlaci koja je često mokra

Opširnije
iscjedak-kod-muzjaka-malaIscjedak kod mužjaka


Pregled penisa nije neugodan, a vanjskom inspekcijom veterinar će odmah ustanoviti je li sve u redu Opširnije

spolno-prenosive-bolesti-malaSpolno prenosive bolesti


Pozitivne pse trebalo bi kastrirati i izolirati od drugih pasa, jer, iako su kastrirani i dalje su izvor infekcije Opširnije


POPULARNI ČLANCI

Ime za Vašeg psa Ova lista će, nadamo se, biti vrijedna pomoć pri izboru imena Vašem psu za sve one koji nemaju ideje, ili jednostavno žele bez previše muke naći ime koje je najprikladnije upravo za njihovog psa. Opširnije
border-collie6Top 10 najpametnijih pasmina na svijetu


Koje su najpametnije pasmine na svijetu? Svi mi volimo naše pse i većina nas vjeruje kako je naš vlastiti pas sigurno najpametniji od svih.

Opširnije
najbolji-cuvariTop 10 najboljih čuvara


Zamolili smo 14 stručnjaka za odgoj pasa (uključujući policijske i vojne trenere) da sastave listu 10 najboljih čuvarskih pasmina. Tijekom svoje procjene uzeli su u razmatranje ne samo temperament i fizičku snagu psa, već i njegovu hrabrost, odanost i podnošenje boli.

Opširnije