Naslovnica

IZBOR IZ ČLANAKA O PASMINAMA PASA

ardenski_govedar2.jpg
erdel_terijer
kai_ken_profil_desno.jpg
volpino_italiano.jpg
brijeski_ovcar2
kraski_ovcar6.jpg
bijeli_svicarski_ovcar4.jpg
nizozemski_ovcar
hovawart7


 

djecak_sa_psom.jpg

 
Dje­ca že­le sr­cem, pa ta­ko za­že­le po­klon ko­ji im je li­jep po bo­ji, ve­li­či­ni ili jer ga ima nji­ho­va pri­ja­te­lji­ca ili pri­ja­telj, a čak je i po­gled na su­sje­do­vog psi­ća do­vo­ljan po­vod za ­istu že­lju. Ta­da dje­ca ne ra­zmišlja­ju o oba­ve­za­ma ko­je no­si sva­ka ži­vo­ti­nji­ca. Oni že­le pri­ja­te­lja za ­igru i ne­ko­ga ko­me će po­sve­ći­va­ti svo­ju pa­žnju i ni­je za oče­ki­va­ti da bu­du svje­sni ta­kve oba­ve­ze.

Tu se ja­vlja ulo­ga ro­di­te­lja. Oni mo­ra­ju zre­lo ra­zmi­sli­ti, že­le li pre­u­ze­ti bri­gu o no­vom čla­nu obi­te­lji. Ro­di­te­lji ni­ka­ko ne bi smje­li po­pu­sti­ti že­lja­ma dje­te­ta, uko­li­ko i sa­mi ne že­le lju­bim­ca. Pa ako se na kon­cu ipak odlu­če ispu­ni­ti dje­te­tu tu bo­ži­ćnu že­lju, va­žno je da zna­ju u što se upušta­ju, te da se do­bro ra­spi­ta­ju o na­vi­ka­ma i  po­tre­ba­ma ma­log po­klon­či­ća.

Ve­li­ku bli­skost di­je­te mo­že ostva­ri­ti i s ku­ni­ćem ili za­mor­cem, ko­ji su ma­nje za­htje­vni i tra­že ma­nje bri­ge od psa. Ku­ni­ća mo­že­te pušta­ti po sta­nu, dra­ga­ti, na ru­ku hra­ni­ti... a uz­vra­ti­t će vam ve­se­lim ska­ku­ta­njem i opušte­nim dri­je­ma­njem u kri­lu.

Za vo­de­ne že­lje naj­lakše je iza­bra­ti ri­bi­cu. Hla­dno­vo­dne ri­bi­ce otpor­ni­je su i je­dno­sta­vni­je za bri­gu, za ra­zli­ku od to­plo­vo­dnih ko­je su za­htje­vni­je, ali i egzo­ti­čni­je i oku ­ljepše.

Vo­de­ne kor­nja­če
izi­sku­ju re­do­vi­to mi­je­nja­nje vo­de. Mo­gu na­ra­sti i do 30 cm, sto­ga tre­ba obra­ti­ti po­zor­nost da im se omo­gu­ći ade­kva­tna ve­li­či­na ži­vo­tnog pro­sto­ra.

Bez obzi­ra ko­jeg lju­bim­ca oda­brali dje­te­tu, kre­ni­te s pre­tpo­stav­kom da ga na­ba­vlja­te se­bi, jer će ­ipak ve­ći dio bri­ge bi­ti na va­ma. Na kon­cu, ni­je fer na­ba­vi­ti za­htje­vnog lju­bim­ca i on­da oče­ki­va­ti da će ga di­je­te izvo­di­ti dva pu­ta dne­vno. Ono je ­ipak di­je­te i nje­go­ve su že­lje uvi­jek ve­će od mo­gu­ćno­sti. Sa­mo za­je­dni­čka  že­lja i in­for­mi­ra­nje o po­tre­ba­ma lju­bim­ca, mo­že spri­je­či­ti da ­sjaj ovo­go­diš­njeg bo­ži­ćnog po­klo­na ne ­završi kao sta­ti­sti­ka odba­če­nih.

 

Ljubav prema psima nije nasljedna osobina

Če­sto se pi­ta­mo ka­da i ko­me na­ba­vi­ti ku­ćnog lju­bim­ca-psa i do­ve­sti ga u ku­ću.

Ne­ki ro­di­te­lji mo­gu mi­sli­ti da pas mo­že slu­ži­ti kao ču­var nji­ho­va dje­te­ta. No, po­ne­kad, pas mo­že u dje­čjim ru­ka­ma po­sta­ti opa­sno oru­žje od ko­jeg stra­da ili ne­du­žna oso­ba, ma­čka ili sam pas. Opa­sno­sti su to ve­će ako ro­di­te­lji pu­ste di­je­te u š­etnju sa­mo sa ­psom, bez nad­zo­ra sta­ri­je oso­be, mi­sle­ći ka­ko će ih pas zašti­ti­ti od ­svih ne­u­go­dno­sti i opa­sno­sti ko­je vre­ba­ju na uli­ci. Ta­ko­đer će mno­gi ro­di­te­lji po­mi­sli­ti da su dje­te­tu osi­gu­ra­li odgo­va­ra­ju­će društvo, ako ga po do­la­sku u sta­nu do­če­ka ve­se­li pas spre­man na dru­že­nje.  Če­sto se na­ba­vlja pas da bi se di­je­te mo­ti­vi­ra­lo za izla­zak na ­svjež ­zrak i š­etnju, da ba­rem na kra­tko izro­ni iz kru­ga te­le­vi­zij­skih ka­na­la ili mo­ni­to­ra ra­ču­na­la. Me­đu­tim, ni­je uvi­jek sve ja­ko ide­al­no. Po­ne­kad će di­je­te, kao i ne­za­ni­mlji­vu igra­čku na­kon po­če­tnog oduševlje­nja, po­že­lje­ti na ne­ko vri­je­me po­spre­mi­ti ­svog psa u ku­ti­ju, pa u po­drum.

Ako je ri­ječ o dje­te­tu ko­je više vo­li te­le­vi­zij­ski ­ekran od bi­lo ka­kvog izle­ta u pri­ro­du ili bi­lo ko­je ži­vo­ti­nje, ako se ne ra­du­je fi­zi­čkoj akti­vno­sti, ro­di­te­lji se mo­ra­ju za­pi­ta­ti što či­ni­ti u ta­kvoj si­tu­a­ci­ji. Ma­lo je vje­ro­ja­tno da je pas u sta­nju pro­mi­je­ni­ti ta­kvu vr­stu po­naš­anja. Pas je pi­ta­nje sklo­no­sti i izbo­ra. Di­je­te mo­ra ima­ti to pra­vo da ne že­li psa, a na ža­lost ima ro­di­te­lja ko­ji to ne mo­gu pri­hva­ti­ti. Uvje­re­ni su da je pas u ku­ći za do­bro­bit dje­te­ta, ku­pe je­dnog psi­ća pa se na­da­ju da će ga di­je­te s vre­me­nom za­vo­lje­ti i pro­mi­je­ni­ti se. Mo­že ro­di­telj mi­sli­ti da či­ni pe­da­gošku uslu­gu ­svom dje­te­tu. Po­ne­kad se po­kla­nja­njem psa ne­ri­je­tko kom­pen­zi­ra­ju ne­ki pro­pu­sti, ne­do­volj­na po­zor­nost i dru­že­nje.

PO­ZOR! Lju­bav pre­ma psi­ma ni­je na­slje­dna! I po­če­tna že­lja za ­psom mo­že br­zo spla­snu­ti, kao i oduševlje­nje za svi­ra­njem kla­vi­ra.

Ka­ko ro­di­telj mo­že zna­ti da će po­če­tno oduševlje­nje dje­te­ta za ­psom osta­ti traj­na lju­bav? Naš je sa­vjet - ne­moj­te žu­ri­ti. Sna­žna že­lja ne­ri­je­tko br­zo i spla­sne, za­mi­je­ne je dru­ge že­lje, ili je­dno­sta­vno pa­dne u za­bo­rav.  Bi­lo bi do­bro da ro­di­te­lji po­sta­ve pi­ta­nja: Ka­ko se di­je­te sje­ti­lo na­ba­vi­ti psa? Po­zna­je li di­je­te ne­kog psa, ili se že­lja ja­vi­la na­kon cr­ti­ća "101 dal­ma­ti­nac"? Je li ozbi­ljan nje­gov in­te­res pre­ma psu ili ži­vim bi­ći­ma opće­ni­to? Či­ta li sa za­ni­ma­njem pri­če o psi­ma ili ča­so­pi­se na­mi­je­nje­ne lju­bi­te­lji­ma pa­sa? Ka­ko re­a­gi­ra kad vi­di psa na uli­ci? Ra­zgo­va­ra li ra­do s vla­sni­ci­ma pa­sa ko­je sre­tne na uli­ci? Bo­ji li se psa i ka­ko se po­naša ako ne­ki od ­njih za­la­je ili za­re­ži? Ako je po­tvr­dan odgo­vor na ve­ći­nu ­ovih pi­ta­nja, mo­že­mo re­ći da di­je­te za­i­sta že­li psa. Tad je na pra­vom pu­tu da po­sta­ne istin­ski lju­bi­telj pa­sa. Ra­zgo­va­raj­te sa svo­jim dje­te­tom pri­je bi­lo ko­je odlu­ke, upo­znaj­te ga s odgo­vor­nošću pre­ma ku­ćnom lju­bim­cu. Odgo­vor­nost za ku­ćne lju­bim­ce uvi­jek sno­si ro­di­telj, di­je­te ni­kad.
 

IZBOR IZ SAVJETA VETERINARA

prehrana-psa-malaPrehrana pasa
Jaja su vrlo dobar izvor bjelančevina, no smiju se davati samo kuhana. Sirov bjelanjak sadrži avidin koji uništava vitamin biotin pa umjesto da popravi obrok, umanji mu kakvoću
Opširnije
spolni-ciklus-kuje-malaSpolni ciklus kuje


Ukoliko razmišljate o sterilizaciji vaše kujice, naša je preporuka da to obavite prije prvog tjeranja, dakle već u dobi od 5 mjeseci

Opširnije
agresija-pasa-malaUzroci agresije u pasa


Prognoza za mnoga agresivna ponašanja je dobra ukoliko vlasnik takvog psa na vrijeme potraži stručni savjet Opširnije

kasalj-malaKašalj
Vlasnici pasa nerijetko zamjene kašalj za povraćanje, jer kod suhog, nadražajnog kašlja može doći do izbacivanja želučanog sadržaja
Opširnije
dlaka-psa-malaPseća dlaka
Na ciklus rasta dlake utječu mnogi faktori kao što su temperatura okoline, količina svjetlosti, prehrana, opće zdravstveno stanje i hormonalni status životinje
Opširnije
vitamini-malaVitamini
Gotova hrana za kućne ljubimce sadrži dovoljne količine vitamina i minerala te ih nije potrebno dodavati zdravom psu koji jede takvu hranu
Opširnije
preventivni-pregled-malaPreventivni pregledi


Preventivni zdravstveni pregledi namijenjeni su prvenstveno kućnim ljubimcima treće životne dobi. U tom razdoblju znatno se učestalije pojavljuje cijeli niz oboljenja koja se mnogo uspješnije liječe ako su pravovremeno dijagnosticirana

Opširnije
kontracepcija-i-sterilizacija-malaKontracepcija i sterilizacija
Pri pregledu psa na obaveznom cijepljenju veterinar će svakog vlasnika individualno savjetovati kada bi bilo najbolje izvršiti sterilizaciju
Opširnije
mjenjanje-prehrambenih-navika-malaMijenjanje prehrambenih navika pasa


Baš ste krenuli na godišnji odmor i sada biste htjeli da tih sedam dana vaš razmaženi psić jede dehidrat, jer vam je to praktičnije. No to ne ide tako lako...

Opširnije
lismanioza-malaLišmanioza – opasnost za pse, ali i ljude


Liječenje je vrlo dugotrajno, ponekad i doživotno jer iako dođe do kliničkog poboljšanja, pri prekidu terapije može doći do ponovnog razmnožavanja nametnika i razvoja bolesti Opširnije

upala-vagine-malaUpala vagine kod pasa


Korištenje agresivnijih sapuna, šampona te deterdženata može izazvati iritaciju vaginalne sluznice i posljedični vaginitis. Često vlasnici znaju pretjerati s higijenom kada je kujica u tjeranju

Opširnije
Gliste kod pasa


Infestacija glistama može izazvati vrlo jaku pneumoniju, povraćanje, proljev, a kad se radi o vrlo velikom broju nametnika i mehaničku opstrukciju crijeva.

Opširnije
seboreja-malaKožne bolesti - seboreja
Primarnom seborejom nazivamo onu kojoj zapravo ne znamo pravi uzrok. Radi se o nasljednom oboljenju kod kojeg su stanice epiderme, lojne žlijezde i stanice u dlačnimfolikulima pretjerano aktivne
Opširnije
darivanje-krvi-psa-malaDarivanje krvi pasa


Donator mora biti pas težak barem 20 kilograma, mlad, zdrav te kooperativan, jer mora strpljivo ležati na stolu kakvih pola sata dok mu vadimo krv. Dobri donatori su i velike ženke i to posebno ako su sterilizirane, jer prilikom tjeranja izgube nešto krvi

Opširnije
kako-do-rodovnice-malaKako do rodovnice?


Rizik pojavljivanja, primjerice, displazije kukova, mnogo je veći ako kupite njemačkog ovčara bez papira, nego kad kupite onoga čiji svi preci imaju dokazano zdrave kukove

Opširnije
udomi-me-malaUdomite psa!


Prije odlaska u azil, prije nego što uzmete napuštenog siročića, razmislite pet puta ako treba, tako da budete sigurni u svoju odluku. O psu ili maci treba se brinuti naredno desetljeće Opširnije

cijepljenje-malaCijepljenje protiv bjesnoće i mikročipiranje pasa


Bjesnoća je virusna akutna kontagiozna zarazna bolest središnjeg živčanog sustava sisavaca . Opširnije

otrovne-zmije-malaOtrovne zmije naših krajeva

 

Odrasli poskok dug je do jednog metra i ima karakterističnu srcoliku glavu s roščićem. Obično je siv s tamnim rombovima na leđima Opširnije

sterilizacija-i-kastracija-malaSterilizacija i kastracija psa


Kastrirane ženke će se udebljati samo onda kada su hranjene ad libitum (koliko žele), a ako im se kontrolira prehrana i ako redovito vježbaju neće se udebljati

Opširnije
gljivicna-oboljenja-pasa-malaGljivična oboljenja životinja i ljudi


Mikrosporoza se širi kontaktno, te preko češljeva, četki ili škara za šišanje, pa se pribor u salonima za uređivanje kućnih ljubimaca, kao i u veterinarskim ambulantama obavezno sterilizira Opširnije


POPULARNI ČLANCI

Ime za Vašeg psa Ova lista će, nadamo se, biti vrijedna pomoć pri izboru imena Vašem psu za sve one koji nemaju ideje, ili jednostavno žele bez previše muke naći ime koje je najprikladnije upravo za njihovog psa. Opširnije
border-collie6Top 10 najpametnijih pasmina na svijetu


Koje su najpametnije pasmine na svijetu? Svi mi volimo naše pse i većina nas vjeruje kako je naš vlastiti pas sigurno najpametniji od svih.

Opširnije
najbolji-cuvariTop 10 najboljih čuvara


Zamolili smo 14 stručnjaka za odgoj pasa (uključujući policijske i vojne trenere) da sastave listu 10 najboljih čuvarskih pasmina. Tijekom svoje procjene uzeli su u razmatranje ne samo temperament i fizičku snagu psa, već i njegovu hrabrost, odanost i podnošenje boli.

Opširnije