O psima

Psići polude od sreće kad nas vide

 

 

 

 

 

"Bi­la hla­dno­ća, sni­jeg, kiša ili sun­ce, psi mo­ra­ju ­jesti", bit će odgo­vor ­svih vo­lon­te­ra No­i­ne Ar­ke na pi­ta­nje, što u ra­no ju­tro ra­de na Ve­te­ri­nar­skom fa­kul­te­tu.

Vo­lon­te­ri  sva­ki dan ula­ze u sta­ci­o­na­re, otva­ra­ju ka­vez s ­psom, na ru­ka­ma ga spušta­ju na pod, sta­vlja­ju ovra­tnik i kre­ću u š­etnju. Na­kon de­se­tak mi­nu­ta se vra­ća­ju i uzi­ma­ju sli­je­de­ćeg. U tom po­slu izgle­da­ju kao pro­fe­si­o­nal­ci, a ži­vo­ti­nje po­lu­de od sre­će kad ih vi­de. Svi ovi psi za tim žu­de. Sva­ki dan, ci­je­li dan. I ta­ko po ne­ko­li­ko mje­se­ci. Sve dok ne do­đe ne­tko sa­mo nji­hov, s do­volj­no ve­li­kim sr­cem da u nje­ga sta­ne još ma­lo lju­ba­vi.

 

Tužna priča o Gjuri  


"Ka­da sam pr­vi put došao ­ovdje, su­ze su mi sko­ro po­te­kle. Ovo je te­žak po­sao, ­ovdje su ozli­je­đe­ni psi i ri­je­tko ko­ji je upo­znao do­bro­tu čo­vje­ka. Oni zna­ju što je sa­mo­ća, što je na­pušte­nost, što je izda­ja, a on­da još do­zna­ju i što je bol kad ih, kao šlag na tor­ti, ne­tko uda­ri au­tom i osta­vi le­ža­ti u kr­vi", ka­že Gju­rin tre­nu­tni skr­bik. Gju­ro je mu­žjak, kri­ža­nac la­bra­do­ra, ozli­je­đen i osta­vljen da le­ži na sred ce­ste ci­je­lu noć, dok ko­na­čno ni­je usli­je­dio po­ziv ko­ji mu je spa­sio ži­vot. Od tada je taj pas u ka­ve­zu di­men­zi­ja me­tar za me­tar i če­ka pri­ja­te­lja ko­ji će ga spa­si­ti.  "Gju­ro je tu već 11 mje­se­ci , di­van je pas, pre­do­bar, ­odan, ma­zan, umi­ljat, ve­seo - ide­a­lan ku­ćni lju­bi­mac. On je svi­ma fa­vo­rit. Na­đen je na prošli Ba­dnjak, i ne­ka­ko se svi na­da­mo da će na­ći no­vi to­pli dom". Ia­ko je pri­ča tu­žna, on to go­vo­ri bez gr­ča, na­vi­kao je na ta­kve su­dbi­ne, na tu tu­gu.

Mali Antonio velikog srca

U tom tre­nu do­la­zi vo­lon­ter An­to­nio, ima ne­pu­nih 16 go­di­na. On otva­ra dru­gi pro­blem, ­onaj društve­ne pri­ro­de.
"Ne sa­mo da sva­ki dan mo­ra­mo gle­da­ti ko­li­ko zla čo­vjek mo­že na­pra­vi­ti ži­vo­ti­nji, ne­go se mo­ra­mo bo­ri­ti i sa svo­jim obi­te­lji­ma i pri­ja­te­lji­ma. Ve­ći­na naših ro­di­te­lja se bo­ji za nas, to su po­vri­je­đe­ni psi ko­ji ne po­zna­ju do­bro­tu čo­vje­ka, bo­je se da će nas pas ozli­je­di­ti. I ja sam bio su­mnji­čav u po­če­tku. Ra­ču­na­te na to da je to pas u bo­lo­vi­ma, a vi ga di­že­te na ru­ke, on vas ne po­zna­je, mo­gao bi vas ugri­sti. Ali ne, ovi psi ne po­zna­ju zlo­ću, to je ono naj­tu­žni­je".
An­to­nio već go­di­nu da­na vo­lon­ti­ra u No­i­noj Ar­ci, na ve­te­ri­ni, ia­ko mu ro­di­te­lji to baš ne odo­bra­va­ju. S ma­lom stan­kom na­sta­vlja: "Zar vam ­ovaj pas izgle­da opa­sno ili pr­lja­vo? Gal je kri­ža­nac bor­der col­lija, je­dan od naj­sta­bil­ni­jih pa­sa ko­je sam ­ikad upo­znao".

volonter_sa_psom.jpg

petra_s_bretonkom.jpg

Petra vjeruje u dobre ljude

Pe­tra ide u gi­mna­zi­ju, usko­ro upi­su­je fa­kul­tet, sva­ki dan pro­vo­di s na­pušte­nim psi­ma i još k to­me pri­ma ži­vo­ti­nje na pri­vre­me­ni ­smještaj do udo­mlje­nja.
"Kroz moj ­stan prošlo je već ba­rem de­se­tak pa­sa i ma­ča­ka. Ugla­vnom su to psi, ma­ma je u pr­vo vri­je­me pri­go­va­ra­la, ali sad je i ona sre­tna. Svi me uvi­jek pi­ta­ju ka­ko mo­gu ima­ti psa ne­ko­li­ko mje­se­ci i on­da ga da­ti ne­ko­me. Na­ra­vno da se ve­žem, na­ra­vno da mi je teško, ali ­znam da svi ti psi odu u do­bre obi­te­lji".
Pas ko­ji je tre­nu­tno kod Pe­tre je či­sto­kr­vna ku­ji­ca, epa­njol bre­ton­ka.

Tko bi  Dinu volio više?

"Aj­me, ka­d ­uđem u sta­ci­o­nar svi psi že­le bi­ti pr­vi. Nji­ma ta kra­tka šetnji­ca ži­vot zna­či. A mo­ra bi­ti kra­tka, jer ina­če ne sti­gne­mo sve pse ri­ješiti. Za­mi­sli­te sa­mo ko­li­ko se ti psi pre­da­ju no­vim vla­sni­ci­ma kad nas, ko­je vi­de je­dnom dne­vno na de­se­tak mi­nu­ta, to­li­ko vo­le. Iz mog isku­stva, ova­kvi psi su na­jo­da­ni­ji lju­bim­ci. Ne­vje­ro­ja­tno su za­hval­ni za sva­ku mr­vi­cu pa­žnje. Ne­za­htje­vni su, ne gnja­ve pu­no i sve što im da­te uzi­ma­ju pu­nog sr­ca. Ma ni­kad više ne bih ku­pi­la ži­vo­ti­nju. Me­ni je bi­tan taj bli­zak ­odnos izme­đu me­ne i mog psa. A ova­kvi psi to naj­bo­lje zna­ju pru­ži­ti", go­vo­ri Di­na vo­de­ći Hor­nu, mješan­ku pti­ča­ra.

Ia­ko da­nas sve više lju­di uzi­ma kri­žan­ce, to još ni izbli­za ni­je do­volj­no. Sre­ću za­slu­žu­ju i kri­žan­ci i či­sto­kr­vni psi. Azi­li će uvi­jek ima­ti više kri­ža­na­ca, jer se nji­hov ­uzgoj ne kon­tro­li­ra i je­dno­sta­vno ih je više na ce­sti. Ali, sva­ko to­li­ko po­ja­vi se po­ko­ji či­sto­kr­vni pas, ko­jeg su nje­go­vi lju­di osta­vi­li. Ne­ki od pa­sa u No­i­noj ar­ci već po­la de­se­tlje­ća i više ži­ve u ka­ve­zu. Ove ži­vo­ti­nje ne bi bi­le ži­ve, da ni­je to­plog ljud­skog sr­ca ko­je ih pri­ma. Ne bi ni­kad našle dom, da ne­ma vo­lje vo­lon­te­ra i su­ra­dni­ka ko­ji im po­ma­žu. Dok sje­de u ka­ve­zi­ma oni ne ispu­nja­va­ju svo­ju svr­hu - da pra­te čo­vje­ka, da vo­le, da bu­du do­bri lju­bim­ci. Na svi­je­tu ima do­brih lju­di i ­zlih lju­di. ­Onih ko­ji vo­le i ­onih ko­ji ne vo­le. Lju­bav tre­ba po­da­ri­ti ono­me tko ju be­zu­vje­tno vra­ća, to je isku­stvo ko­je se ne za­bo­ra­vlja.
Pri to­me ni­je va­žna ve­li­či­na, ­spol, bo­ja ili krv. ­Osim osje­ća­ja da ste na­pra­vi­li nešto do­bro, da ste ne­ko­me po­mo­gli, vra­tit će vam se lju­bav i pa­žnja ko­ju ste da­li de­se­to­ro­stru­ko. Ti psi že­le ­svog čo­vje­ka, že­le svo­ju ru­ku ko­ju će lju­bi­ti, že­le svo­ju oso­bu ko­ju će ču­va­ti i pa­zi­ti. To se vi­di u tu­žnim oči­ma sva­kog od ­njih.

 
Za sva pi­ta­nja mo­že­te se obra­ti­ti na bro­je­ve te­le­fo­na:
Za Gju­ru  091 6655 125 ili 098 1948 420 (Di­na)
Za Hor­nu, Imy, Edi­ja, Ga­la 091 171 0585 (Pe­tra)
Za pre­gled ­svih šti­će­ni­ka udru­ge No­i­na Ar­ka po­sje­ti­te stra­ni­cu www.no­i­na-ar­ka.hr
Za pri­ja­vu izgu­blje­ne ili na­đe­ne ži­vo­ti­nje po­sje­ti­te stra­ni­cu www.su­za.hr ili na­zo­vi­te ­broj te­le­fo­na 060 40 40 44
 


 

 

 

 

 

 

Katalog uzgajivačnica

katalog-uzgajivacnicaDa bi upisali uzgajivačnicu u katalog jedini uvjet je da morate biti registrirani. Registracija je besplatna.
Ovdje možete upisati uzgajivačnicu sa svim podacima i slikama.

Oglasnik

ikona-za-oglasnikNudimo Vam uslugu besplatnog upisa u oglasnik uz obaveznu registraciju koja je besplatna.
OVDJE možete upisati oglas za prodaju, potražnju, poklanjanje psa ili usluga vezanih za pse te opreme za pse.

Get Adobe Flash player

Riječ stručnjaka

ikona-za-rjec-strucnjakaStručnjaci iz svih dijelova kinologije pišu o njezi pasa, o bolestima, o odgoju pasa, o handlanju ...
OVDJE možete pročitati navedene tekstove.

VauVau ekipa

ikona-za-vauvau-ekipuVauVau ekipa je aplikacija slična Facebooku. Možete objavljivati slike, video i dr.
Jedini uvjet je da morate biti registrirani a registracija je besplatna. OVDJE možete vidjeti kako to izgleda.

Mini Reklame - Uzgajivači