Razno

Što kad vaše dijete želi ljubimca na dar?

 

djecak_sa_psom.jpg

 
Dje­ca že­le sr­cem, pa ta­ko za­že­le po­klon ko­ji im je li­jep po bo­ji, ve­li­či­ni ili jer ga ima nji­ho­va pri­ja­te­lji­ca ili pri­ja­telj, a čak je i po­gled na su­sje­do­vog psi­ća do­vo­ljan po­vod za ­istu že­lju. Ta­da dje­ca ne ra­zmišlja­ju o oba­ve­za­ma ko­je no­si sva­ka ži­vo­ti­nji­ca. Oni že­le pri­ja­te­lja za ­igru i ne­ko­ga ko­me će po­sve­ći­va­ti svo­ju pa­žnju i ni­je za oče­ki­va­ti da bu­du svje­sni ta­kve oba­ve­ze.

Tu se ja­vlja ulo­ga ro­di­te­lja. Oni mo­ra­ju zre­lo ra­zmi­sli­ti, že­le li pre­u­ze­ti bri­gu o no­vom čla­nu obi­te­lji. Ro­di­te­lji ni­ka­ko ne bi smje­li po­pu­sti­ti že­lja­ma dje­te­ta, uko­li­ko i sa­mi ne že­le lju­bim­ca. Pa ako se na kon­cu ipak odlu­če ispu­ni­ti dje­te­tu tu bo­ži­ćnu že­lju, va­žno je da zna­ju u što se upušta­ju, te da se do­bro ra­spi­ta­ju o na­vi­ka­ma i  po­tre­ba­ma ma­log po­klon­či­ća.

Ve­li­ku bli­skost di­je­te mo­že ostva­ri­ti i s ku­ni­ćem ili za­mor­cem, ko­ji su ma­nje za­htje­vni i tra­že ma­nje bri­ge od psa. Ku­ni­ća mo­že­te pušta­ti po sta­nu, dra­ga­ti, na ru­ku hra­ni­ti... a uz­vra­ti­t će vam ve­se­lim ska­ku­ta­njem i opušte­nim dri­je­ma­njem u kri­lu.

Za vo­de­ne že­lje naj­lakše je iza­bra­ti ri­bi­cu. Hla­dno­vo­dne ri­bi­ce otpor­ni­je su i je­dno­sta­vni­je za bri­gu, za ra­zli­ku od to­plo­vo­dnih ko­je su za­htje­vni­je, ali i egzo­ti­čni­je i oku ­ljepše.

Vo­de­ne kor­nja­če
izi­sku­ju re­do­vi­to mi­je­nja­nje vo­de. Mo­gu na­ra­sti i do 30 cm, sto­ga tre­ba obra­ti­ti po­zor­nost da im se omo­gu­ći ade­kva­tna ve­li­či­na ži­vo­tnog pro­sto­ra.

Bez obzi­ra ko­jeg lju­bim­ca oda­brali dje­te­tu, kre­ni­te s pre­tpo­stav­kom da ga na­ba­vlja­te se­bi, jer će ­ipak ve­ći dio bri­ge bi­ti na va­ma. Na kon­cu, ni­je fer na­ba­vi­ti za­htje­vnog lju­bim­ca i on­da oče­ki­va­ti da će ga di­je­te izvo­di­ti dva pu­ta dne­vno. Ono je ­ipak di­je­te i nje­go­ve su že­lje uvi­jek ve­će od mo­gu­ćno­sti. Sa­mo za­je­dni­čka  že­lja i in­for­mi­ra­nje o po­tre­ba­ma lju­bim­ca, mo­že spri­je­či­ti da ­sjaj ovo­go­diš­njeg bo­ži­ćnog po­klo­na ne ­završi kao sta­ti­sti­ka odba­če­nih.

 

Ljubav prema psima nije nasljedna osobina

Če­sto se pi­ta­mo ka­da i ko­me na­ba­vi­ti ku­ćnog lju­bim­ca-psa i do­ve­sti ga u ku­ću.

Ne­ki ro­di­te­lji mo­gu mi­sli­ti da pas mo­že slu­ži­ti kao ču­var nji­ho­va dje­te­ta. No, po­ne­kad, pas mo­že u dje­čjim ru­ka­ma po­sta­ti opa­sno oru­žje od ko­jeg stra­da ili ne­du­žna oso­ba, ma­čka ili sam pas. Opa­sno­sti su to ve­će ako ro­di­te­lji pu­ste di­je­te u š­etnju sa­mo sa ­psom, bez nad­zo­ra sta­ri­je oso­be, mi­sle­ći ka­ko će ih pas zašti­ti­ti od ­svih ne­u­go­dno­sti i opa­sno­sti ko­je vre­ba­ju na uli­ci. Ta­ko­đer će mno­gi ro­di­te­lji po­mi­sli­ti da su dje­te­tu osi­gu­ra­li odgo­va­ra­ju­će društvo, ako ga po do­la­sku u sta­nu do­če­ka ve­se­li pas spre­man na dru­že­nje.  Če­sto se na­ba­vlja pas da bi se di­je­te mo­ti­vi­ra­lo za izla­zak na ­svjež ­zrak i š­etnju, da ba­rem na kra­tko izro­ni iz kru­ga te­le­vi­zij­skih ka­na­la ili mo­ni­to­ra ra­ču­na­la. Me­đu­tim, ni­je uvi­jek sve ja­ko ide­al­no. Po­ne­kad će di­je­te, kao i ne­za­ni­mlji­vu igra­čku na­kon po­če­tnog oduševlje­nja, po­že­lje­ti na ne­ko vri­je­me po­spre­mi­ti ­svog psa u ku­ti­ju, pa u po­drum.

Ako je ri­ječ o dje­te­tu ko­je više vo­li te­le­vi­zij­ski ­ekran od bi­lo ka­kvog izle­ta u pri­ro­du ili bi­lo ko­je ži­vo­ti­nje, ako se ne ra­du­je fi­zi­čkoj akti­vno­sti, ro­di­te­lji se mo­ra­ju za­pi­ta­ti što či­ni­ti u ta­kvoj si­tu­a­ci­ji. Ma­lo je vje­ro­ja­tno da je pas u sta­nju pro­mi­je­ni­ti ta­kvu vr­stu po­naš­anja. Pas je pi­ta­nje sklo­no­sti i izbo­ra. Di­je­te mo­ra ima­ti to pra­vo da ne že­li psa, a na ža­lost ima ro­di­te­lja ko­ji to ne mo­gu pri­hva­ti­ti. Uvje­re­ni su da je pas u ku­ći za do­bro­bit dje­te­ta, ku­pe je­dnog psi­ća pa se na­da­ju da će ga di­je­te s vre­me­nom za­vo­lje­ti i pro­mi­je­ni­ti se. Mo­že ro­di­telj mi­sli­ti da či­ni pe­da­gošku uslu­gu ­svom dje­te­tu. Po­ne­kad se po­kla­nja­njem psa ne­ri­je­tko kom­pen­zi­ra­ju ne­ki pro­pu­sti, ne­do­volj­na po­zor­nost i dru­že­nje.

PO­ZOR! Lju­bav pre­ma psi­ma ni­je na­slje­dna! I po­če­tna že­lja za ­psom mo­že br­zo spla­snu­ti, kao i oduševlje­nje za svi­ra­njem kla­vi­ra.

Ka­ko ro­di­telj mo­že zna­ti da će po­če­tno oduševlje­nje dje­te­ta za ­psom osta­ti traj­na lju­bav? Naš je sa­vjet - ne­moj­te žu­ri­ti. Sna­žna že­lja ne­ri­je­tko br­zo i spla­sne, za­mi­je­ne je dru­ge že­lje, ili je­dno­sta­vno pa­dne u za­bo­rav.  Bi­lo bi do­bro da ro­di­te­lji po­sta­ve pi­ta­nja: Ka­ko se di­je­te sje­ti­lo na­ba­vi­ti psa? Po­zna­je li di­je­te ne­kog psa, ili se že­lja ja­vi­la na­kon cr­ti­ća "101 dal­ma­ti­nac"? Je li ozbi­ljan nje­gov in­te­res pre­ma psu ili ži­vim bi­ći­ma opće­ni­to? Či­ta li sa za­ni­ma­njem pri­če o psi­ma ili ča­so­pi­se na­mi­je­nje­ne lju­bi­te­lji­ma pa­sa? Ka­ko re­a­gi­ra kad vi­di psa na uli­ci? Ra­zgo­va­ra li ra­do s vla­sni­ci­ma pa­sa ko­je sre­tne na uli­ci? Bo­ji li se psa i ka­ko se po­naša ako ne­ki od ­njih za­la­je ili za­re­ži? Ako je po­tvr­dan odgo­vor na ve­ći­nu ­ovih pi­ta­nja, mo­že­mo re­ći da di­je­te za­i­sta že­li psa. Tad je na pra­vom pu­tu da po­sta­ne istin­ski lju­bi­telj pa­sa. Ra­zgo­va­raj­te sa svo­jim dje­te­tom pri­je bi­lo ko­je odlu­ke, upo­znaj­te ga s odgo­vor­nošću pre­ma ku­ćnom lju­bim­cu. Odgo­vor­nost za ku­ćne lju­bim­ce uvi­jek sno­si ro­di­telj, di­je­te ni­kad.
 

Katalog uzgajivačnica

katalog-uzgajivacnicaDa bi upisali uzgajivačnicu u katalog jedini uvjet je da morate biti registrirani. Registracija je besplatna.
Ovdje možete upisati uzgajivačnicu sa svim podacima i slikama.

Oglasnik

ikona-za-oglasnikNudimo Vam uslugu besplatnog upisa u oglasnik uz obaveznu registraciju koja je besplatna.
OVDJE možete upisati oglas za prodaju, potražnju, poklanjanje psa ili usluga vezanih za pse te opreme za pse.

Get Adobe Flash player

Riječ stručnjaka

ikona-za-rjec-strucnjakaStručnjaci iz svih dijelova kinologije pišu o njezi pasa, o bolestima, o odgoju pasa, o handlanju ...
OVDJE možete pročitati navedene tekstove.

VauVau ekipa

ikona-za-vauvau-ekipuVauVau ekipa je aplikacija slična Facebooku. Možete objavljivati slike, video i dr.
Jedini uvjet je da morate biti registrirani a registracija je besplatna. OVDJE možete vidjeti kako to izgleda.

Mini Reklame - Uzgajivači