Zanimljivosti

Neobična povezanost: konji i Jack Russelli

 

konji_ljudi_i_russelli.jpgOno što je uo­bi­ča­je­no u svi­je­tu, sve je pri­su­tni­je i na za­gre­ba­čkom hi­po­dro­mu - ta­mo ­gdje su ko­nji, tu su i ­Jack Rus­sell te­ri­je­ri. Ne­o­bi­čna po­ve­za­nost ogro­mnih, a ­opet sen­zi­bil­nih ko­nja i tem­pe­ra­men­tnih te­ri­je­ra, upra­vo je ne­vje­ro­ja­tna. ­Jack Rus­sel­li im se slo­bo­dno kre­ću me­đu no­ga­ma, ula­ze u bo­kso­ve, gri­cka­ju za njušku, vješaju za re­po­ve, a ­opet ko­nji­ma, tim ve­li­kim do­bro­ću­dnim stvo­re­nji­ma, to ne sme­ta.

­Član ko­nji­čkog klu­ba Za­greb, Bo­ris Ke­le­men i nje­go­va 14-go­dišnja kći Sa­ra ima­ju ko­nje, bo­lje re­če­no, dvi­je ko­bi­le - Ma­zu i Ca­mi­lu i dvo­je ­Jack Rus­sell te­ri­je­ra Lu­nu i Aki­ja.

"U do­ti­caj s ko­nji­ma došli smo pri­je se­dam go­di­na ka­da je Sa­ra htje­la na­u­či­ti ja­ha­ti. Otišli smo u Ja­go­dno kod Saše Vu­kašino­vi­ća i od ta­da smo s ko­nji­ma" re­kli su.

Ta­da su ima­li ku­ju bob­ta­i­la ko­ja je od sta­ro­sti ugi­nu­la pri­je če­ti­ri go­di­ne i odlu­či­li su po­no­vno na­ba­vi­ti psa.

"Vi­dio sam da su u svi­je­tu ko­nja­ništva be­zbroj­ni upra­vo ­Jack Rus­sell te­ri­je­ri. ­Zbog to­ga sam ih odlu­čio na­ba­vi­ti. ­Plan je bio sa­mo ku­ja, ali po­kraj nje je bio i mu­žjak, ko­ji bi ­ostao sam i tu­žan. Ni­sam ­imao sr­ca osta­vi­ti ga, pa sam ­uzeo obo­je" ka­že Bo­ris.

konj_cura_i_russell.jpgJack Russel nije samo pas

"Išče­ki­va­la sam ta­tu i on­da ne­vje­ri­ca kad sam vi­dje­la da to ni­je sa­mo je­dan pas, ne­go mno­go no­gu ko­je se u ka­di ku­pa­ju" sje­ća se i Sa­ra nji­ho­va do­la­ska ku­ći. Lu­na je kra­tko­dla­ka, a Aki oštro­dla­ki ­Jack Rus­sell te­ri­jer. In­te­re­si­ra­lo nas je ka­kvi su ti te­ri­je­ri za ži­vot u ku­ći.

"Ide­al­ni. Vr­lo br­zo uče što smi­ju, a što ne. Ne gri­zu na­mještaj, obu­ću, odje­ću uku­ća­na, ali ­ipak je do­bro da ima­ju ne­ku igra­čku. To su vr­lo in­te­li­gen­tni psi" si­gu­ran je Bo­ris.

Isku­stvo im go­vo­ri da se odli­čno sla­žu s ko­nji­ma i lju­di­ma, ali ni­su baš dru­že­lju­bi­vi s dru­gim psi­ma. Sa­ra ih šeće i po par­ku i li­va­di ne­da­le­ko ku­će. Oni su uz nju i kod ku­će, ali...

"Naj­više slušaju ta­tu. Po­ne­kad kad ih š­etam na po­vod­cu vo­le se sva­đa­ti s psi­ma ko­ji pro­la­ze, ali kad ih pu­stim s po­vod­ca, slušaju me. Uju­tro, ia­ko su mir­ni i spa­va­ju ci­je­lu noć, Lu­na pod po­plu­nom u mo­jim no­ga­ma, a Aki na po­plu­nu, čim ču­ju da se ta­ta pro­bu­dio, bu­de i me­ne i ne da­ju mi mi­ra dok se ne pro­bu­dim i ne usta­nem."konj_cura_trener_i_russelli.jpgKonji i psi trče zajedno

Ko­nji i psi pa­smi­ne ­Jack Rus­sell još uvi­jek ni­su to­li­ko po­pu­lar­ni u Hr­vat­skoj kao u svi­je­tu. U Nje­ma­čkoj, za ilu­stra­ci­ju, sa­mo u tri di­sci­pli­ne ko­nji­čkog spor­ta ima re­gi­stri­ra­nih više od mi­li­jun ja­ha­ča i ne­ko­li­ko mi­li­ju­na ko­nja, uz ko­je je još ve­ći ­broj pa­sa.

"Iz mo­je ško­le ne­ki već jašu, ta­ko da im ni­sam ne­o­bi­čna kad ka­žem da jašem. Re­do­vno po­zo­vem svo­je pri­ja­te­lji­ce na hi­po­drom na ko­nji­čka na­tje­ca­nja. Kad se vra­tim s ja­ha­nja, ma­ma mi ka­že da smr­dim po ko­nji­ma, a ja ­njoj odgo­vo­rim da to ni­je ­smrad, ne­go da sve ži­vo­ti­nje, pa i mi, ima­mo ­svoj mi­ris" isku­stva su 14-go­dišnje Sa­re.

Bo­ris jaše sva­ko­dne­vno, a Lu­na i Aki ga pra­te kad jaše i ­izvan ma­nje­ža. I nje­go­vo isku­stvo po­no­vno po­tvr­đu­je ka­ko se ko­nji i ­Jack Rus­sel­li odli­čno sla­žu.

"Oni tr­če s na­ma, po­ne­kad za­o­sta­nu i on­da kao mu­nje pro­tr­če po­kraj nas. Ne­vje­ro­ja­tno je da ih se Ma­za, ko­ja je vr­lo pla­ha, uo­pće ne bo­ji i ne re­a­gi­ra, ia­ko re­a­gi­ra na mno­go dru­gih zvu­ko­va ko­ji ju okru­žu­ju. Svi­ma oni­ma ko­ji vo­le pri­ro­du, ži­vo­ti­nje i ­sport pre­po­ru­čio bih da se po­čnu ba­vi­ti upra­vo ko­nji­čkim, jer je to ide­al­na kom­bi­na­ci­ja, a lju­di su na­vi­kli i na pse, pa ni­ko­me ne sme­ta ono što i vas ra­du­je" za­klju­ču­je Bo­ris.

Katalog uzgajivačnica

katalog-uzgajivacnicaDa bi upisali uzgajivačnicu u katalog jedini uvjet je da morate biti registrirani. Registracija je besplatna.
Ovdje možete upisati uzgajivačnicu sa svim podacima i slikama.

Oglasnik

ikona-za-oglasnikNudimo Vam uslugu besplatnog upisa u oglasnik uz obaveznu registraciju koja je besplatna.
OVDJE možete upisati oglas za prodaju, potražnju, poklanjanje psa ili usluga vezanih za pse te opreme za pse.

Get Adobe Flash player

Riječ stručnjaka

ikona-za-rjec-strucnjakaStručnjaci iz svih dijelova kinologije pišu o njezi pasa, o bolestima, o odgoju pasa, o handlanju ...
OVDJE možete pročitati navedene tekstove.

VauVau ekipa

ikona-za-vauvau-ekipuVauVau ekipa je aplikacija slična Facebooku. Možete objavljivati slike, video i dr.
Jedini uvjet je da morate biti registrirani a registracija je besplatna. OVDJE možete vidjeti kako to izgleda.

Mini Reklame - Uzgajivači