Zanimljivosti

Pseći CSY: Šetnja kroz zločin na Ohridu

pseci-csi.jpgCa­da­ver psi spo­so­bni su na­njušiti ljud­ske osta­tke sta­re i ne­ko­li­ko de­se­ta­ka go­di­na, pra­ti­ti kr­vne tra­go­ve i pro­na­la­zi­ti za­ko­pa­na ti­je­la žr­ta­va. U Hr­vat­skoj po­sto­ji sa­mo je­dan ta­kav ra­dni pas fo­ren­zi­čar ko­ji je prošao dio ca­da­ver obu­ke za­po­če­te u Walesu u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. Ri­ječ je o bel­gij­skoj ov­čar­ki Yodi, li­cen­ci­ra­nom psu Hr­vat­ske gor­ske slu­žbe spašava­nja (HGSS).

   

 

An­drea Pin­tar, pr­va hr­vat­ska in­stru­kto­ri­ca za obu­ku po­tra­žnih pa­sa HGSS-a i nje­zi­na bel­gij­ska ov­čar­ka ma­li­noa ja­vno­sti su već po­zna­te po pro­na­la­sku sta­ri­ce iz No­vog Sen­kov­ca ko­ja je dva da­na lu­ta­la šumom, su­dje­lo­va­nju u uspješnom tra­ga­nju za ne­sta­lom spe­le­o­lo­gi­njom na Ve­le­bi­tu, me­đu­na­ro­dnoj po­tra­za za ne­sta­lim dje­ča­kom na po­dru­čju Ba­nje Lu­ke i broj­nim po­tra­ga­ma hr­vat­skih gor­skih spa­si­la­ca.

Još je­dan po­ziv za me­đu­na­ro­dnu su­ra­dnju do­veo ih je u cen­tar zlo­či­na, po­put bi­zar­ne kri­mi­na­li­sti­čke pri­če ko­ja oži­vlja­va sce­ne okru­tnih umor­sta­va. Na ohrid­skom su­du po­če­lo je su­đe­nje pr­vom se­rij­skom ubo­ji­ci u Ma­ke­do­ni­ji, a nje­go­vu je uhi­će­nju pri­do­ni­je­la i Yoda. Baš po­put sce­na­ri­ja u ne­kom fil­mu - ma­ke­don­ski in­spe­kto­ri ot­kri­li su osu­mnji­če­nog, iden­ti­fi­ci­ra­li su ne­sta­le oso­be, ali ni­su uspi­je­va­li pro­na­ći ti­je­lo je­dne od žr­ta­va ko­ja je ne­sta­la pri­je dvi­je go­di­ne.

Čla­no­vi HGSS-a spre­mno su se oda­zva­li po­zi­vu za po­moć u po­tra­zi za ti­je­lom ne­sta­le oso­be na Ohri­du. An­dre­ji i Yodi, ko­ja je uvi­jek spre­mna za akci­ju, pri­dru­žio se Zla­tko Ba­laš ko­je­ga ko­le­ge sma­tra­ju je­dnim od naj­bo­ljih "se­arch ma­na­ge­ra" u HGSS-u. Bio je za­du­žen za lo­gi­sti­čki dio po­tra­ge, de­talj­no pla­ni­ra­nje, ana­li­zu i te­hni­čku izve­dbu.

pseci-csi3.jpgPri­je sa­mog pu­ta usli­je­di­li su tre­nin­zi s Yodom ko­ja ti­je­kom uo­bi­ča­je­nih po­tra­ga za ne­sta­li­ma pra­ti stru­ja­nje zra­ka vi­so­ko po­di­gnu­tim no­som. Ovo­ga pu­ta mo­ra­la je njušiti površinu tla dr­že­ći nos ne­po­sre­dno iznad ze­mlje.

- Ako iz ne­ke pu­ko­ti­ne ili ru­pe izla­zi mi­ris, pas ga ozna­ču­je ko­pa­njem ili la­ja­njem.

Fi­na pre­tra­ga tla pro­vo­di se son­di­ra­njem po li­ni­ja­ma uda­lje­ni­ma po­la me­tra do me­tar. Na uda­lje­no­sti od po­la me­tra buše se ru­pe u ko­je pas gu­ra nos po­vla­če­ći mi­ris - objašnja­va An­drea Pin­tar.

{styleboxjp}Yoda je specifična... Za nju je sve što radi jednostavno zabava. Od svojih pasa možemo puno naučiti. Kao instruktorica svoje kolege učim da vjeruju psima, da ih vole i poštuju. Pseći je nos nezamjenjiv dar prirode, a na nama je da iskoristismo pseće osobine privrženosti, povjerenja, njuha i želje za igrom i zabavom na ispravan način, kaže Andrea Pintar{/styleboxjp}

- Na te­re­nu u oko­li­ci Ohri­da pro­ve­li smo tri da­na. Sva­ki dan pre­tra­ži­va­li smo je­dnu od lo­ka­ci­ja ko­je su bi­le lo­gi­čki po­ve­za­ne - na­sta­vlja s pri­čom čla­ni­ca HGSS-a. - Na dvje­ma lo­ka­ci­ja­ma bi­le su po­ko­pa­ne već pro­na­đe­ne žr­tve, a Yoda ih je odmah na­njušila i mar­ki­ra­la ia­ko su gro­bo­vi bi­li pra­zni du­lje od go­di­nu da­na. Pre­tra­žu­ju­ći bivši ten­kov­ski po­li­gon JNA, ja­sno je ozna­či­la mje­sto u ro­vu. Na­kon iska­pa­nja pro­na­đe­ni su di­je­lo­vi odje­će na du­bi­ni od 80 cen­ti­me­ta­ra. Sve je upu­ći­va­lo na ne­ku da­vnu ne­sre­ću oda­kle su do­ka­zi odne­se­ni, no psu je oči­to do­vo­ljan i mi­ris u ze­mlji za pre­po­zna­va­nje ne­že­lje­nog do­ga­đa­ja. Kao tre­ća lo­ka­ci­ja odre­đe­na je oko­li­ca ku­će osu­mnji­če­nog. Pre­gle­da­no je po­dru­čje ko­je je po­li­ci­ja ozna­či­la kao su­mnji­vo. Yoda, me­đu­tim, ni­je pro­našla ni­ka­kve tra­go­ve ko­ji bi upu­ći­va­li na po­sto­ja­nje još je­dne žr­tve - do­da­je Pin­tar.

pseci-csi2.jpgMi­sle­ći da se vra­ća­ju umor­ni i ra­zo­ča­ra­ni s ne­ri­ješenim slu­ča­jem, izne­na­dio ih je te­le­fon­ski po­ziv iz Ma­ke­do­ni­je. "Še­tnja" kroz zlo­čin na Ohri­du do­bi­la je ne­o­če­ki­van obrat. Su­o­čen s pre­tra­gom po­prišta zlo­či­na i višesa­tnim ispi­ti­va­njem, okru­tni zlo­či­nac ko­ji je plja­čkao i ubi­jao kri­jum­ča­re de­vi­za­ma pri­znao je uboj­stva i ot­krio mje­sto na ko­jem je za­ko­pa­na pr­va žr­tva u ni­zu, a ko­je ni­je bi­lo obu­hva­će­no po­tra­gom.

Lo­ka­ci­ju u šumi, uda­lje­nu 300 me­ta­ra od nje­go­ve ku­će, ma­ke­don­ska po­li­ci­ja ni­je sma­tra­la su­mnji­vom. La­ze Ra­de­ski ma­sa­kri­rao je naj­ma­nje če­tvo­ri­cu lju­di ti­je­kom de­vet go­di­na. Ti­me je ohrid­ski Cri­me Sce­ne In­ve­sti­ga­ti­on, za­hva­lju­ju­ći pse­ćem no­su, do­bio uspješan epi­log.


Za uspješno okončanje potrage često su zaslužni upravo psi

andreja-i-belgijski.jpgUz povremene potrage za stradalima ili izlete u forenziku, članovi Hrvatske gorske službe spašavanja pronalaze i spašavaju unesrećene i izgubljene. Uz njih su i psi, neizostavni pratitelji i suradnici.

- Kad se jednom zaraziš takvim načinom života, nema povratka. U njemu je sve objedinjeno - od truda, znanja, ljubavi prema ljudima, prirodi i životinjama, preko napora i povišenog adrenalina do najbitnijeg i najčasnijeg - spašavanja života potpunih stranaca - otkriva Andrea Pintar. A velike potrage okupljaju i pseću ekipu s njihovim vodičima, članovima komisija za potrage HGSS-a. Nerijetko su za uspješno okončanje potrage zaslužni upravo psi, koji mogu pokriti puno šire područje i višestruko zamijeniti čovjeka u potrazi.

- To su sasvim obični psi koji žive sa svojim vlasnicima i sudjeluju u njihovim životima, baš kao i svi drugi kućni ljubimci - ističe instruktorica koja je uspješno školovala već četiri potražna psa i sudjelovala u stotinjak akcija HGSS-a.

Njezina belgijska ovčarka malinoa vrlo je privržena ljudima i uvijek spremna za akciju. Možda je baš zato ostvarila i uspješnu filmsku karijeru. Do sada je snimila četiri filma: "Mladi Casanova" za britansku produkciju, "Kanalizaciju" Davora Žmegača, nastupila je rame uz rame s Richardom Gereom u "Praznicima u Bosni", a da bi uspješno odigrala ulogu psa lutalice u Matanićevu filmu "Volim te", bujnu su Yodinu dlaku slijepili narančinim sokom. To joj se nije svidjelo pa od sada snima samo reklame za pivo.

 

Katalog uzgajivačnica

katalog-uzgajivacnicaDa bi upisali uzgajivačnicu u katalog jedini uvjet je da morate biti registrirani. Registracija je besplatna.
Ovdje možete upisati uzgajivačnicu sa svim podacima i slikama.

Oglasnik

ikona-za-oglasnikNudimo Vam uslugu besplatnog upisa u oglasnik uz obaveznu registraciju koja je besplatna.
OVDJE možete upisati oglas za prodaju, potražnju, poklanjanje psa ili usluga vezanih za pse te opreme za pse.

Get Adobe Flash player

Riječ stručnjaka

ikona-za-rjec-strucnjakaStručnjaci iz svih dijelova kinologije pišu o njezi pasa, o bolestima, o odgoju pasa, o handlanju ...
OVDJE možete pročitati navedene tekstove.

VauVau ekipa

ikona-za-vauvau-ekipuVauVau ekipa je aplikacija slična Facebooku. Možete objavljivati slike, video i dr.
Jedini uvjet je da morate biti registrirani a registracija je besplatna. OVDJE možete vidjeti kako to izgleda.

Mini Reklame - Uzgajivači